หน้าหลัก > ข่าว > งานประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศ “กัญชาเวชศาสตร์ รุ่น 3” เชิญ “อลงกรณ์” “อาณัฐชัย” ชี้อนาคตกัญชาและกัญชงไทย
ปฐมนิเทศ “กัญชาเวชศาสตร์ รุ่น 3” เชิญ “อลงกรณ์” “อาณัฐชัย” ชี้อนาคตกัญชาและกัญชงไทย

admin cbd
2023-09-13 14:55:20

ปฐมนิเทศ “กัญชาเวชศาสตร์ รุ่น 3” เชิญ “อลงกรณ์” “อาณัฐชัย” ชี้อนาคตกัญชาและกัญชงไทย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3 จำนวน 80 คน ผ่านสื่อออนไลน์ google meet โดยมีประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณาจารย์ในหลักสูตร และประธานรุ่น 1 และรุ่น 2 ร่วมให้การต้อนรับ พูดคุยผ่านทาง google meet ตามแนวทางวิถีใหม่ new normal ในยุคป้องกัน Covid-19 

ในโอกาสเดียวกันนี้ หลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ได้เรียนเชิญ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานกรรมการบริหารศูนย์ AIC (Agritech & Innovation Center) มาบรรยายในหัวข้อ”การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)กับการพัฒนาผู้นำนวัตกรรมและพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ กัญชาและกัญชง”ในมิติของตลาดโลก ศักยภาพ โอกาสของไทย แนวทางการส่งเสริมตลาด ห่วงโซ่ Supply Chain และ Value Chain บทบาทAICของกระทรวงเกษตรฯ.ต่อพืชเศรษฐกิจใหม่กัญชา-กัญชง

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล กรรมการที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมคณะทำงานได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมชี้ทางกัญชาและกัญชงสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร

#สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th