รายละเอียดหลักสูตร


             


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :          วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

 

ข้อมูลทั่วไป


 ปรัชญา ความสำคัญ 

ปรัชญา  :   รอบรู้ เชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบูรณาการศาสตร์ด้านกัญชา และสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ความสำคัญ

1. กัญชาถือเป็นพืชสมุนไพรที่สำคัญ แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านกัญชา และสมุนไพรจำเป็นต้องได้รับการศึกษา พัฒนา และวิจัยเพื่อนำไปพิสูจน์คุณภาพและความปลอดภัย และยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปลูก แปรรูป ผลิตกัญชาและสมุนไพรที่มีคุณภาพ

2. ความต้องการการใช้กัญชาเพื่อใช้บูรณาการรักษาผู้ป่วยโรคต่าง ๆยังมีมาก แต่ยังขาดแคลนวัตถุดิบและสมุนไพรที่มีคุณภาพ

3. กัญชาและสมุนไพรไม่เพียงใช้ในการดูแลสุขภาพ ยังสามารถสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้พัฒนายิ่งขึ้นไป


1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 

          ชื่อหลักสูตร 

          ภาษาไทย          :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

          ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science Program in Cannabis Health Science


2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

      ภาษาไทย               ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (กัญชาเวชศาสตร์)

                                    ชื่อย่อ     :  วท.บ. (กัญชาเวชศาสตร์) 

     ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Cannabis Health Science)

                               ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Cannabis Health Science)


3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

               - หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  เรียนไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต

            - หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี 4 ปี      

                                                                 

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          4.1 นักวิจัยหรือนักวิชาการทางสมุนไพรและกัญชา ที่มีความรู้ด้านการคัดเลือกสายพันธุ์ และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

          4.2 นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการด้านกัญชาทางการแพทย์บูรณาการและสมุนไพร

          4.3 ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานแปรรูปสารสกัดสมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชา

          4.4 ผู้ให้บริการในการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการด้วยสมุนไพรและกัญชา

          4.5 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


5.  โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเรียนตลอดหลักสูตร สามารถดาว์นโหลดได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

****รายละเอียดเพิ่มเติม****

หลักสูตรเล่ม63.pdf