โครงการผลิตตำรับยาสมุนไพรจากกัญชา


กลุ่มที่

หัวข้อ

รายละเอียด

1

น้ำมันตำรับการุณย์โอสถ3

ตำรับยาศุขไสยาศน์4

น้ำมันตำรับเมตตาโอสถ2*

ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง5

น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 6

Rick Simpson Oil7

สบู่กลิ่น Terpene8

ยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง*** อยู่ในขั้นตอนการผลิต