หน้าหลัก > ข่าว > งานประชาสัมพันธ์ > ตรวจประกันคุณภาพ63
ตรวจประกันคุณภาพ63

admin cbd
2023-09-13 14:56:07

สาขากัญชาเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2563 

                  วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. สาขากัญชาเวชศาสตร์

                 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รองศาสตราจารย์ พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นคณะกรรมการ และนางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขานุการ ตรวจผลการดำเนินงานของสาขากัญชาเวชศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)

                    โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแนะนำคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร นำเสนอภาพรวมและสรุปผลการดำเนินงามตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ตามลำดับ จากนั้นคณะกรรมการฯได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินพร้อมกับซักถามในประเด็นต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา จึงส่งผลให้การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขากัญชาเวชศาสตร์ ได้รับคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพ 3.31 คะแนนเกณฑ์ "ระดับดี"