อาจารย์ประจำสาขากัญชาเวชศาสตร์


รศ.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม        ประธานหลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

รศ.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
รายวิชาที่สอน

 

ศ.นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์       อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ศ.นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์   
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ผลงานวิจัยและวิชาการ
รายวิชาที่สอน


  ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์     อาจารย์ประจำหลักสูตร  ดร.ภก.นพดล เหลืองภิรมย์          
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ผลงานวิจัยและวิชาการ
รายวิชาที่สอน


 ดร.จิราพร สงศรี    อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ดร.จิราพร สงศรี    
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ผลงานวิจัยและวิชาการ
รายวิชาที่สอน


ดร.สุวดี โชคชัยสิริ    อาจารย์ประจำหลักสูตร


ดร.สุวดี โชคชัยสิริ
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ผลงานวิจัยและวิชาการ
รายวิชาที่สอน


อ.ภาณุพันธ์ ศรีพันธุ์   อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ภาณุพันธ์ ศรีพันธุ์
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ผลงานวิจัยและวิชาการ
รายวิชาที่สอน


ดร.ชวลิต  โยงรัมย์    อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ชวลิต  โยงรัมย์
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ผลงานวิจัยและวิชาการ
รายวิชาที่สอน


ดร.นภาพร กวมทรัพย์    อาจารย์ประจำสาขาวิชา


ดร.นภาพร กวมทรัพย์
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ผลงานวิจัยและวิชาการ
รายวิชาที่สอน