หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศทั่วไป > สาขากัญชาฯ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ประเมินเทียบโอนรายวิชาให้นักศึกษาภาคพิเศษ
สาขากัญชาฯ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ประเมินเทียบโอนรายวิชาให้นักศึกษาภาคพิเศษ

admin cbd
2021-11-19 16:43:20

สาขากัญชาฯ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา 

ประเมินเทียบโอนรายวิชาให้นักศึกษาภาคพิเศษ

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564) รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ที่ปรึกษาคณบดีและประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ในฐานะคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขากัญชาเวชศาสตร์ ได้ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 3 รุ่น มีรายละเอียด ดังนี้

1. การเทียบโอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต จำนวน 10 รายวิชา ซึ่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมาแล้ว จำนวน 39 คน

2. การเทียบโอนรายวิชาเฉพาะด้าน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากัญชาเวชศาสตร์ ภาคพิเศษ จำนวน 39 คน

3. การเทียบโอนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 34 คน

“การเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ดำเนินการสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว มีประสบการณ์ทำงานมาหลายปี จึงไม่จำเป็นต้องมาเรียนซ้ำในรายวิชาดังกล่าว ทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น เป็นเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรภาคพิเศษให้แก่ประเทศชาติสืบไป” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวโดยสรุป