หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 (ภาคปกติ)
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 (ภาคปกติ)

admin cbd
2021-07-15 14:12:08

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. สาขากัญชาเวชศาสตร์วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 (ภาคปกติ)  ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมทั้งคณาจารย์ในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ) ร่วมพูดคุยผ่านทางระบบออนไลน์ ตามแนวทางวิถีใหม่ new normal ในยุคป้องกัน COVID-19

#สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th