หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > อบรม “เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์” กัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา
อบรม “เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์” กัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

admin cbd
2021-06-27 14:03:58

อบรม “เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์” กัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับคำเชิญจากรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ เปิดการอบรมการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์ (แนวทางการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ) โดยมีวิทยากรได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งวิชาการในระดับต่างๆ” รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม บรรยายในหัวข้อ “การทำวิจัย Clinical Research และแนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

“คุณภาพชีวิตของอาจารย์จะดีได้ นอกจากสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์จะต้องสร้างความมั่นใจและความมั่นคงในอาชีพให้แก่อาจารย์แล้ว อาจารย์ก็ต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบในภาระกิจหลักของอาจารย์ คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข้อสำคัญยิ่ง คือ ทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ต้องศรัทธาในองค์ความรู้และเวชศาสตร์แห่งกัญชา เชื่อมั่นว่าสาขากัญชาเวชศาสตร์ จะเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ สุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ กัญชาเวชศาสตร์จะช่วยชีวิตผู้ป่วย สร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เป็นอนาคตของสังคมไทย และอนาคตในวิชาชีพของอาจารย์และนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวย้ำในการเปิดอบรม

www.ahs.ssru.ac.th

http://cbd.ahs.ssru.ac.th