หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เตรียมจับมือบริษัทมาทวีฟาร์มเมอร์ สร้างแล็บ และโรงกลั่นน้ำมันกัญชา
เตรียมจับมือบริษัทมาทวีฟาร์มเมอร์ สร้างแล็บ และโรงกลั่นน้ำมันกัญชา

admin cbd
2021-06-27 14:07:36

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เตรียมจับมือบริษัทมาทวีฟาร์มเมอร์ สร้างแล็บ และโรงกลั่นน้ำมันกัญชา

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มาทวี ฟาร์มเมอร์ จำกัด คุณอรทัยรัชต์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวช ศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจร่วมกัน

“ในเบื้องต้น บริษัท มาทวี ฟาร์มเมอร์ จำกัด จะหาทุนในการวิจัย และสร้างห้องปฏิบัติการทดลอง (Laboratory) พร้อมโรงสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพให้แก่วิทยาลัยสหเวช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อกฎหมายอนุญาตให้จำหน่ายเมล็ด ดอก และน้ำมันกัญชาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบริษัท มาทวีฟาร์มเมอร์ จำกัด จะได้ดำเนินการวิจัย และผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชาเพื่อส่งจำหน่ายในตลาดโลกได้ทันท่วงที” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวโดยสรุป

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th